Netstitch Verkoop je kwaliteiten ...


promo   

Bericht
  • Exception in loadConfig for unserialize forSale_path s:52:"/var/www/vhosts/netstitch.nl/webspace/httpdocs/vmfiles/";
  • To avoid this message, enter your virtuemart config and just save it one time

algemene voorwaarden

webshop (borduur)Atelier Netstitch

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9 uur tot 17.00 uur op 073-5494958

 

Artikel 1. Algemeen

 1.1

Onder (borduur)Atelier Netstitch wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: www.netstitch.nl 

 1.2 

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met (borduur)Atelier Netstitch voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 1.3  

 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien (borduur)Atelier Netstitch voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

 1.4 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door (borduur)Atelier Netstitch erkend.

 1.5 

In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

 1.6 

Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door (borduur)Atelier Netstitch.

2.2   

Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden (borduur)Atelier Netstitch eerst na schriftelijke bevestiging.

2.3   

Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn (borduur)Atelier Netstitch en afnemer hieraan gebonden.

2.4

Aanbiedingen van (borduur)Atelier Netstitch gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5

(borduur)Atelier Netstitch kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1   

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2  

(borduur)Atelier Netstitch garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3   

Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

   

Artikel 4. Aflevering

4.1   

Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden.  De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij (borduur)Atelier Netstitch bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

   

Artikel 5. Levertijd

5.1   

Een door (borduur)Atelier Netstitch opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van (borduur)Atelier Netstitch zijn, waarna (borduur)Atelier Netstitch zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2   

In het kader van de regels van de koop op afstand zal (borduur)Atelier Netstitch (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren

 

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1   

Onverminderd de rechten van (borduur)Atelier Netstitch op basis van de wet is (borduur)Atelier Netstitch gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan (borduur)Atelier Netstitch omstandigheden ter kennis komen die  (borduur)Atelier Netstitch  goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien  (borduur)Atelier Netstitch  bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan  (borduur)Atelier Netstitch  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is  (borduur)Atelier Netstitch  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

   

Artikel 7. Overmacht

7.1   

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop (borduur)Atelier Netstitch geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij (borduur)Atelier Netstitch  en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2   

Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat (borduur)Atelier Netstitch de verbintenis had moeten nakomen.

7.3   

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door (borduur)Atelier Netstitch  niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4   

Indien (borduur)Atelier Netstitch  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   

Artikel 8. Garantie

8.1   

(borduur)Atelier Netstitch biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2  

(borduur)Atelier Netstitch is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3   

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan (borduur)Atelier Netstitch) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan (borduur)Atelier Netstitch. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan (borduur)Atelier Netstitch  schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4   

Indien klachten van de afnemer door (borduur)Atelier Netstitch  gegrond worden bevonden, zal (borduur)Atelier Netstitch  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van (borduur)Atelier Netstitch  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van (borduur)Atelier Netstitch) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van (borduur)Atelier Netstitch gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van (borduur)Atelier Netstitch voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5   

(borduur)Atelier Netstitch  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6   

Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de afnemer jegens (borduur)Atelier Netstitch  in gebreke is;
b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van (borduur)Atelier Netstitch  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   

Artikel 9. Betaling

9.1   

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling vooruit te geschieden.

   

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1   

De eigendom van alle door (borduur)Atelier Netstitch  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij (borduur)Atelier Netstitch zolang de afnemer de vorderingen van (borduur)Atelier Netstitch  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van (borduur)Atelier Netstitch wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2

De afnemer kan ervoor kiezen de bestelde goederen zelf af te halen bij (borduur)Atelier Netstitch, er zijn dan geen verzendkosten in rekening gebracht. De afnemer verplicht zich dan om de geborduurde goederen binnen één maand nadat (borduur)Atelier Netstitch via telefoon of e-mail of WAP gemeld heeft dat de bestelde artikelen gereed zijn, af te halen. Indien de goederen niet afgehaald zijn, één maand na melding aan de afnemer dat de goederen gereed zijn, vervallen de goederen aan (borduur)Atelier Netstitch. Er wordt geen restitutie van de betaalde gelden gegeven.

10.3  

De voor een speciaal project door de afnemer aangeschafte materialen, worden gebruikt voor dat specifieke project. Indien de goederen aan de afnemer zijn geleverd en de resterende materialen niet binnen één maand zijn opgehaald, dan vervallen deze materialen aan (borduur)Atelier Netstitch en gaat het eigendom hiervan over naar (borduur)atelier Netstitch.

   

Artikel 11. Privacy

11.1   

(borduur)Atelier Netstitch respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door (borduur)Atelier Netstitch niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2   

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van (borduur)Atelier Netstitch kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen (borduur)Atelier Netstitch (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van (borduur)Atelier Netstitch. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. (borduur)Atelier Netstitch is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van (borduur)Atelier Netstitch, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. (borduur)Atelier Netstitch is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3   

(borduur)Atelier Netstitch verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor (borduur)Atelier Netstitch geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

   

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1   

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot de door (borduur)Atelier Netstitch geleverde zaken.

12.2   

Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

   

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (borduur)Atelier Netstitch is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

   

 Artikel 14. Geschillen

14.1   

De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar (borduur)Atelier Netstitch tel: 073-5494958 van maandag t/m donderdag van 9.00u tot 17.00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2   

De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

Netstitch op Facebook

Netstitch op Twitter

Terug naar boven

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries